Students
Zarada studenata

Zarade studenata - članova student servisa

Ugovor se sklapa prije početka obavljanja studentskoga posla, između izvođača, posrednika i naručitelja posla.

Članovi student servisa mogu tijekom godine podizati neograničen broj ugovora, ako se prethodni ugovori redovito vraćaju na obračun.

Na temelju članka 93. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) i članka 253. Zakona o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18 i 33/23) ministar financija donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23 i 56/23)

Zarada do 3.360,00 eura godišnje

Ostvari li student dohodak na godišnjoj razini iznad 3.360,00 eura, njegovi roditelji odnosno skrbnik gube poreznu olakšicu za njega kao uzdržavanog člana.

Prema Zakonu o porezu na dohodak (čl. 17.), uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom, smatraju se fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu ovoga Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos od 3.360,00 eura na godišnjoj razini izračunan kao šesterostruki iznos osnovice osobnog odbitka.

Zarada do 10.080,00 eura

Pravilnik o porezu na dohodak obrazlaže sljedeće:

Propisano je da je se primici učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga prema posebnim propisima uvećani za iznos godišnjeg iznosa osnovnog osobnog odbitka smatraju u dijelu razlike više isplaćenog iznosa, primitkom od kojeg se utvrđuje drugi dohodak:

  • ako učenik ili student na redovnom školovanju u tijeku kalendarske godine po osnovi ukupnih isplata za rad preko učeničkih i studentskih udruga po posebnim propisima, ostvari pojedinačni ili ukupni primitak umanjen za naknadu za posredovanje, veći od propisanog neoporezivog iznosa od 3.360,00 eura uvećanog za iznos godišnjeg osnovnog osobnog odbitka  od 6.720,00 eura na razliku primitka iznad toga iznosa utvrđuje se drugi dohodak (na razliku iznad 10.080,00 eura), Pravilnik, čl. 52, st. 5., čl. 55. , st. 3.
     
  • po osnovi primitaka koje ostvare učenici ili studenti neovisno o tome radi li se o neoporezivom iznosu (do 10.080,00 eura ili iznad 10.080,00 eura) ne postoji obveza doprinosa, osim doprinosa za mirovinsko osiguranje u određenim okolnostima (5%) i doprinosa za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (0,5% ), a što je obveza posrednika pri zapošljavanju i kao takva postojala je i do sada. Ovim putem napominjemo da se predmetna obveza doprinosa obračunava na osnovicu i da kao takva ni na koji način ne utječe na ukupan iznos ostvarenih primitaka učenika ili studenta na redovnom školovanju.

Člankom 52., st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak, regulirano je sljedeće:

Isplatitelj primitka za rad učenika ili studenta na redovnom školovanju prema posebnim propisima, obvezan je u svojim evidencijama osigurati podatke o primicima koje isplaćuje učenicima i studentima te pratiti iznos primitka kojeg je učenik ili student ostvario prije sljedeće isplate, a u svrhu utvrđivanja iznosa primitka većeg od propisanog stavkom 5. ovoga članka na koji se, prema odredbama Zakona, plaća predujam poreza na dohodak. 

Napominjemo kako nismo nadležni za tumačenje zakonskih propisa, nadležna je Porezna uprava.

Isplate zarada članova Student servisa

Sukladno odredbi članka 86. Zakona o porezu na dohodak, primitak koji se smatra drugim dohotkom (iznad 10.080,00 eura), isplatitelj (Studentski centar Pula) je dužan isplatiti na račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet.

Ukida se obaveza isplate dohodaka na žiro račun ( »žiroračun« zamjenjuje se riječima: »račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet«). Od 01.01.2023. se npr. primanja po osnovi drugog dohotka mogu isplaćivati i na tekući račun.

Student servis vrši svakodnevne isplate zarada svojih članova putem računa poslovnih banaka. Isti dan kada se putem izvoda iz banke evidentira uplata poslodavca, vrši se isplata zarade na bankovne račune studenata. Račun za odrađeni posao izdaje se odmah po predočenju ispunjenog ugovora ili pošalje poštom istog dana po primitku popunjenog ugovora.

``