Students
Dokumenti za učlanjenje

Dokumenti potrebni za učlanjenje:

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH):

 • X-icu ili pravovaljani dokaz o statusu studenta (uvjerenje visokoškolske ustanove o upisu na studij)
 • osobna iskaznica 
 • osobni bankovni račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • Suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka (DOC) - 102,5 KB

Studenti (hrvatski državljani koji studiraju na visokom učilištu izvan RH):

 • potvrda matičnog visokog učilišta na kojem student studira, izdana na talijanskom jeziku (vrijedi za one studente koji studiraju u Italiji) ili na engleskom jeziku (svi ostali studenti) 
 • osobna iskaznica
 • osobni bankovni račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

  Izjava (DOCX) - 81,0 KB

NAPOMENA: studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti službeni dokument s hrvatskim OIB-om te imati prijavljeno prebivalište / boravište u Republici Hrvatskoj.

Studenti strani državljani / Foreign students

Studenti (strani državljani koji studiraju na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) moraju zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i studenti, državljani RH koji studiraju u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.

Students, foreign citizens who study in Croatia or they are on faculty in Croatia as exchange student (Erasmus, Erasmus+, etc.), need following documents to become member of Student service:

 • Certificate of study on Faculty in Croatia or certificate for student exchange (ERASMUS)
 • OIB  – personal identification number in Croatia (condition is the registered residence address in Croatia on Croatian police)
 • Personal bank account – IBAN (bank card, certificate of bank, contract signed with bank in Croatia) – condition is obtained  Croatian personal identification number – OIB
 • Temporary residence in Croatia (registered residence address in Croatia on Croatian police)
 •  - Signed  

  STATEMENT ON MEETING THE CONDITIONS FOR PERFORMING STUDENT WORK (DOC) - 90,5 KB

Druge osobe

Druga osoba, koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.

Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant):

 • valjani službeni dokument kojim dokazuje završetak srednjoškolskog obrazovanja u godini u kojoj je završilo srednjoškolsko obrazovanje - potvrda koju izdaje škola, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole i maturalne svjedodžbe
 • isprintana prijava s portala: Postani student (www.postani-student.hr)
 • osobna iskaznica 
 • osobni bankovni račun (OBAVEZNO predočenje kartice, potvrde, ugovora banke ili uvidom na Internet bankarstvo)
 • potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

  Izjava (DOCX) - 80,3 KB

NAPOMENA: članstvo se dodjeljuje na rok od maksimalno 3 mjeseca, počevši od datuma završetka školovanja, a za osobe koje u međuvremenu upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.

Kod učlanjena maturanta, maloljetne osobe, roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa)

 • potpisana Izjava o ispunjavanju uvjeta za obavljanje studentskog posla 

  Izjava (DOCX) - 80,2 KB

 


 

Zakon o obavljanju studentskih poslova NN 96/2018, 16/2020

1. student je osoba

a) koja pohađa preddiplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij, kratki stručni studij, preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

b) koja je student na razmjeni na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj ili

c) koja je državljanin Republike Hrvatske, državljanin zemlje članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, koji studira na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske,

a koja nema zasnovan radni odnos i/ili ne obavlja samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva. U smislu ovoga Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva«.

2. druga osoba je osoba u postupku upisa na studij ili osoba koja je završila studij na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, a nema zasnovan radni odnos ili građanin Europske unije s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji je završio studij na visokom učilištu izvan Republike Hrvatske, a nema zasnovan radni odnos.

Prava na temelju Zakona druga osoba može ostvarivati najdulje tri mjeseca od završetka školske godine u kojoj je završila srednjoškolsko obrazovanje odnosno najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija. 

Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.

``