Students
Opći uvjeti poslovanja

 

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o obavljanju studentskih poslova („Narodne novine“ broj 96/18, 16/20) ravnatelj Studentskog centra Pula donosi

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Studentski centar Pula je ustanova koja sukladno odredbi članka 18. Zakona o obavljanju studentskih poslova (dalje u tekstu: Zakon) obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.
(2) U sastavu Studentskog centra Pula djeluje ustrojbena jedinica Student servis u Puli koji obavlja djelatnost posredovanja pri obavljanju studentskih poslova.

PREDMET OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 2.

(1) Ovim Općim uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi te određena prava i obveze pri posredovanju između Studentskog centra Pula (daljnjem tekstu: posrednik) kao pružatelja usluge posredovanja pri obavljanju studentskih poslova sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te izvođača i naručitelja posla.
(2) Izvođač je student ili druga osoba koja sukladno odredbama Zakona ostvaruje pravo na obavljanje studentskog posla.
(3) Naručitelj posla je fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti ili pravna osoba koja je s izvođačem sklopila ugovor o obavljanju studentskoga posla i za koju izvođač obavlja taj posao.

USLUGE POSREDNIKA

Članak 3.

(1) Posrednik obavlja djelatnost posredovanja u skladu s pozitivnim zakonskim odredbama što uključuje: 

1. Obavljanje poslova analize i obrade tržišta rada, pronalazak posla i kontakt s naručiteljima posla te dogovor oko uvjeta obavljanja posla s naručiteljem posla 
2. upućivanje izvođača na obavljanje posla kod naručitelja posla 
3. vođenje Zakonom propisanih evidencija  
4. kontrolu obračuna naknade za obavljanje studentskoga posla, propisanih doprinosa i naknada za posredovanje 
5. dostavu računa naručitelju posla te njegovu naplatu 
6. isplatu punog iznosa naknade izvođaču u roku tri radna dana od dana uplate sredstava na račun posrednika od strane naručitelja te uplatu doprinosa na temelju posebnih propisa
7. osiguranje izvođača kod ovlaštenog osiguravajućeg društva za slučaj ozljede na radu te u slučaju nastanka ozljede zastupati izvođača u postupku ostvarivanja njegovih prava iz osiguranja
8. zaštitu izvođača i pružanje pravne pomoći i zaštite u vezi s ostvarivanjem svih prava iz Ugovora
9. u slučaju ne isplate naknade za obavljeni studentski posao zastupati izvođača u potraživanju naknade i poduzeti sve pravne radnje da se račun naplati od naručitelja posla i naknada isplati izvođaču (slanje opomene, pokretanje postupka prisilne naplate)
10. u slučaju kada naručitelj u rokovima propisanim Zakonom ne isplati naknadu izvođaču za obavljeni posao, posrednik će poduzeti sve potrebne aktivnosti za naplatu kako bi isplatio naknadu izvođaču. Posrednik solidarno ne odgovara (odnosno ne isplaćuje naknadu za studentski rad po sklopljenom ugovoru) kada prije sklapanja ugovora pisano upozori izvođača na učestalo neplaćanje naknade od strane naručitelja posla, a izvođač unatoč upozorenju potpiše ugovor. 
11. Posrednik ima pravo ne posredovati za poslove kod naručitelja koji učestalo, odnosno u rokovima propisanim Zakonom, ne plaća naknade ili krši druge odredbe iz Zakona ili pravilnika.
12. Posrednik može posredovati samo za studenta upisanog u tekuću akademsku godinu koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario najmanje 1 ECTS bod uz iznimke predviđene Zakonom.
13. Pravo na sklapanje ugovora nemaju studenti koji studiraju duže od dvostrukog vremena trajanja studija na prvoj i drugoj razini.
 (2) Posrednik prikuplja osobne podatke izvođača u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskog posla te ih obrađuje i čuva u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 


OBVEZE NARUČITELJA

Članak 4.

Naručitelj posla je dužan poduzimati sljedeće radnje:
1.    prije početka obavljanja posla potpisati Ugovor o obavljanju studentskog posla (dalje u tekstu: Ugovor)
2.    prije početka obavljanja posla utvrditi identitet izvođača
3.    prije ugovaranja posla pobliže odrediti mjesto i način obavljanja posla, poštujući pritom prava i dostojanstvo izvođača, kako bi izvođaču pravovremeno dao informacije o poslu
4.    osigurati izvođaču uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i drugim propisima, odnosno pridržavati se propisa o zaštiti na radu i zaštiti od požara, a posebno: upoznati izvođača s uvjetima rada, predati mu odgovarajuću opremu i sredstva za rad i poduzeti potrebne mjere da se izvođač osposobi prema propisima o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
5.    osposobiti izvođača za rad na siguran način prije početka obavljanja posla.
6.    zaštititi dostojanstvo izvođača za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima izvođač redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, 
7.    obavijestiti posrednika u slučaju da se izvođač prilikom obavljanja studentskog posla ozlijedi
8.    odmah po završetku ugovorenog posla dostaviti posredniku ovjereni Ugovor, s utvrđenim i potpisanim obračunom i izjavom o obavljenom poslu. Izjava je sastavni dio Ugovora.
9.    platiti naknade za obavljeni posao na račun posrednika najkasnije 15 dana od završetka posla
10.    platiti izvođaču 50-postotno uvećanje naknade za sate rada u dane državnoga blagdana, za rad noću, za prekovremeni rad i za rad nedjeljom
11.    platiti izvođaču naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su ugovorene
12.    izvođaču koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno treba se osigurati pravo na plaćeni odmor od najmanje trideset minuta.
13.    izvođaču koji radi obavljanja poslova (npr. rad u sezoni, terenski rad i dr.) putuje izvan svog mjesta prebivališta - boravišta, osigurati o vlastitom trošku hranu i smještaj za cijelo vrijeme obavljanja navedenih poslova, ako je dogovoreno 
14.    platiti posredniku doprinose i naknade na ukupni neto primitak izvođača, i to: 
-    5,00% doprinosa za MIO na neto zaradu izvođača, 
-    0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima na neto zaradu izvođača, 
-    12,00% netoiznosa naknade izvođaču za podmirivanje troškova posredovanja i poboljšanje studentskog standarda
-    0,5% netoiznosa naknade izvođaču u svrhu financiranja kulturnih, sportskih,  znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima

15.    obrađivati i čuvati osobne podatke izvođača u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka  
16.    ukoliko su se promijenili podatci tvrtke naručitelja prije završenog posla, naručitelj je obvezan obavijestiti posrednika u pisanom obliku o tome.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 5.

(1) Izvođač je dužan prilikom učlanjenja u Student servis predočiti dokaze o svom statusu i druge dokumente potrebne za učlanjenje objavljene na mrežnim stranicama posrednika. 
(2) Izvođač prilikom učlanjenja u Student servis potpisuje privolu da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu obavljanja studentskog posla sukladno odredbama Zakona.
(4) Izvođač je dužan:
1.    osobno obavljati preuzeti posao 
2.    prilikom obavljanja posla pridržavati se uputa o zaštiti na radu i uputa koje mu je naručitelj posla dao, u skladu s naravi i vrstom posla
3.    savjesno i odgovorno obavljati ugovoreni posao
4.    čuvati imovinu naručitelja posla i odgovarati za štetu koju namjerno učini naručitelju posla 
5.    nakon obavljanja posla provjeriti točnost i istinitost podataka u obračunu o obavljenom poslu na ugovoru te potpisati izjavu o obavljenom poslu koja je sastavni dio ugovora
6.    u slučaju spriječenosti na vrijeme obavijestiti naručitelja o nemogućnosti obavljanja ugovorenog posla
7.    u slučaju promjene okolnosti vezanih za ostvarivanje prava na obavljanje studentskih poslova bez odgađanja obavijestiti  posrednika o promjenama podataka ili činjenica koje utječu na ispunjavanje uvjeta za obavljanje studentskog posla.

UGOVOR O OBAVLJANJU STUDENTSKOG POSLA

Članak 6.

(1) Ugovor o obavljanju studentskoga posla (u daljnjem tekstu: Ugovor) izvođač je dužan preuzeti od posrednika prije obavljanja studentskoga posla. Ugovor može preuzeti i naručitelj posla uz predočenje studentske iskaznice izvođača s kojim će sklopiti Ugovor.
(2) Ugovor se zaključuje za svaki kalendarski mjesec i uvjet je za početak obavljanja studentskoga posla. Iznimno, Ugovor se može zaključiti i za razdoblje dulje od mjesec dana, a najduže do 45 dana, uz navođenje razloga za njegovo trajanje dulje od mjesec dana. 
(3) Izvođač i naručitelj posla nakon obavljenoga posla na prethodno potpisanome ugovoru potpisuju izjavu kojom potvrđuju konačan broj sati ili dana obavljanja posla. Izjava je sastavni dio ugovora.
(4) Izvođač može tijekom godine u pravilu preuzeti neograničeni broj ugovora za jednog ili više naručitelja posla. Iznimno, izvođaču se neće omogućiti podizanje trećeg uzastopnog ugovora ZA istog naručitelja posla sve dok mu naručitelj posla ne isplati naknadu po prvo podignutom ugovoru. 
(5) U slučaju kad Izvođač nakon što je preuzeo Ugovor ne počne obavljati posao, iz bilo kojih razloga (bilo da je posao otkazan, bolest izvođača i dr.) dužan je Ugovor vratiti posredniku, i to odmah po saznanju da posao neće biti obavljen.
(6) Posrednik će obustaviti daljnje izdavanje Ugovora izvođaču koji ima više Ugovora koji nisu realizirani ili je zlouporabio Ugovor.
 

NAKNADA ZA OBAVLJENI STUDENTSKI POSAO

Članak 7.

(1) Minimalna neto naknada za obavljeni studentski posao određena je Zakonom, a izračunava se tako da se iznos minimalne brutoplaće u Republici Hrvatskoj, sukladno posebnome propisu, podijeli sa 160 te se ni jedan posao ne može ugovoriti po nižoj cijeni sata od propisane minimalne neto naknade.
(2) Za obavljanje studentskih poslova, u svim slučajevima kada je mjerljivo potrebno je koristiti mjernu jedinicu sata rada ili količine posla (npr. popunjavanje anketnih upitnika po komadu, nošenje letaka po komadu i sl.). 
(3) Na mrežnim stranicama posrednika objavljen je informativni cjenik neto cijena sata rada za pojedine poslove temeljem prikupljenih podataka o kretanju cijene rada na tržištu. 

ZAVRŠNE ODREDBE.

Članak 8.

Ovi Opći uvjeti će se objaviti na mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči posrednika.

VAŽENJE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Članak 9.

Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja


Pula,  22. siječnja 2019.

Ravnatelj
Miodrag Čerina
v.r.
 

 

Ovdje možete preuzeti cijeli dokument (PDF) - 1,7 MB

``