Dopuna pojašnjenju Članka 11. pravilnika

Objavljeno: 22. srpnja 2016.

Dopuna pojašnjenju Članka 11. nalazi se u prilogu.