27. listopada 2023.
OBAVIJESTI

SUBVENCIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA U AKADEMSKOJ GODINI 2023./2024.

Sukladno Odluci o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja, KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0001 od 14. srpnja 2023. te Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2023./2024. KLASA: 602-01/23-03/00076, URBROJ: 533-04-23-0006 od 29. rujna 2023., dodijelit će se subvencija za studente koji stanuju kod privatnih stanodavaca.

Pravo na subvenciju ostvaruje 55 studenata koji žive kod privatnih stanodavaca u Puli, a sudjelovali su na Natječaju Studentskog centra Pula te koji udovoljavaju uvjetima natječaja sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu, a nisu ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Pula, po redoslijedu na konačnoj rang listi.

Subvencija smještaja kod privatnog stanodavca iznosi 60,00 eura mjesečno.

Studentima koji su, sukladno ostvarenom broju bodova na konačnoj rang listi po provedenom Natječaju za subvencionirani smještaj redovitih studenata u akademskoj godini 2023./2024. (objavljenoj na mrežnim stranicama Studentskog centra Pula 01. rujna 2023.), ostvarili pravo na subvenciju Studentski centar Pula uputit će poziv za dostavu dokumentacije putem e-mail adrese navedene u Prijavi na Natječaj.

Za ostvarivanje prava na subvenciju privatnog smještaja studenti moraju osobno (na adresu Studentskog doma Pula, Preradovićeva 9) ili elektronskom poštom (na adresu: natjecaj@scpu.hr), najkasnije do 15.11.2023. godine dostaviti: uvjerenje o boravištu, popunjenu i potpisanu Izjavu te potvrdu o statusu redovitog studenta u akademskoj godini 2023./2024. godini.