29. prosinca 2022.
OBAVIJESTI

Promjena u visini neoporezivog primitka za uzdržavanog člana

VISINA NEOPOREZIVOG PRIMITKA ZA UZDRŽAVANOG ČLANA OD 1.1.2022. (Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak)

Iako je promjena stupila na snagu 22.12.2022. ona se odnosi na 2022. godinu i primjenjuje se od 1.1. 2022. godine. Tako se  uzdržavanim članovima uže obitelji i uzdržavanom djecom smatraju fizičke osobe čiji oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom, ne prelaze 24.000,00 kuna, odnosno 3.185,38 eura (dosadašnjih 15.000,00 kuna) . (Narodne novine 151/2022 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak). Student servis nije nadležan za tumačenje zakonskih propisa. Za sve detaljne informacije potrebno je kontaktirati nadležnu poreznu upravu.