13. kolovoza 2018.
OBAVIJESTI

Privremeni rezultati Natječaja za smještaj studenata u studentski dom Pula i subvencioniranje smještaja studenata koji stanuju kod privatnih stanodavaca u Puli u akademskoj godini 2018/2019

Broj: 08-100/18

U Puli. 13. kolovoza 2018.

Na Natječaj je pristiglo 460 prijava, od toga 400 potpunih i bodovanih.

Prema Odluci MZO o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2018/2019, klasa 602-01/18-03/00108, broj 533-04-18-0001, u Studentski dom Pula smješteno je 136 studenata. Od toga je šest studenata ostvarilo pravo na smještaj temeljem programa Međunarodne razmjene te jedan student u skladu s Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine.  Pravo na subvencioniranje privatnog smještaja u Puli ostvarilo je 147 studenata.

Privremena rang lista prijavljenih na Natječaj s brojem bodova i ostvarenim pravom objavljena je na oglasnoj ploči Studentskog doma Pula, Preradovićeva 28 A i na web portalu Studentskog centra Pula u Privitku ove obavijesti. 

Pregled kriterija temeljem kojih su ostvareni bodovi, studenti koji su se prijavili na Natječaj mogu pogledati OVDJE.

Studenti mogu uputiti prigovor na privremene rezultate natječaja Povjerenstvu za prigovore Studentskog centra Pula u roku od osam dana od dana objave privremenih rezultata (do 22. kolovoza 2018.), pisanim putem na adresu:

STUDENTSKI CENTAR PULA

STUDENTSKI DOM PULA

PRERADOVIĆEVA 28A, 52100 PULA

s naznakom

„POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se podnosi ukoliko se smatra da je došlo do pogreške kod bodovanja po nekom od kriterija natječaja.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore zaprimljene u roku te najkasnije 15 dana od isteka roka za podnošenje prigovora donosi odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora studenata i utvrđuje konačnu rang listu.

OVO SU PRIVREMENI REZULTATI NATJEČAJA,

KONAČNI ĆE BITI OBJAVLJENI NAKON RJEŠAVANJA PRIGOVORA.