25. rujna 2023.
NOVOSTI

Dodatni upisni rok

Dodatni upisni rok

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli provodit će dodatni (treći) upisni rok za prijediplomske i integrirane prijediplomske i diplomske studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon završenih upisa u jesenskom upisnom roku.

Prijave za upis na dodatnom upisnom roku trajat će od 19. do 24. rujna 2023.

Kandidati su dužni popuniti obrazac prijave (Prijavni list za dodatni upisni rok) koji je dostupan na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).

Uz prijavu za dodatni upisni rok kandidat je dužan priložiti:

 • domovnicu
 • rodni list
 • svjedodžbu o završnom ispitu srednje škole/svjedodžbu o državnoj maturi
 • svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • rješenje o istovrijednosti strane svjedodžbe (za kandidate koji su srednju školu završili u inozemstvu)
 • potvrdu o položenoj B2 razini iz hrvatskog jezika (za kandidate koji su srednju školu završili u inozemstvu)
 • rezultate natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća
 • dokaz o uplati troškova prijave na dodatni upisni rok u visini od 39,82 € (300 kuna) na račun Sveučilišta: IBAN HR1923600001101931377, model: HR00, poziv na broj primatelja: 050005 – OIB pristupnika, a kao svrhu navesti “troškovi prijave na dodatni upisni rok”
 • Prijavni list za dodatne provjere (za kandidate studija Dizajn i audiovizualne komunikacije)
 • Prijavni list za dodatne provjere (za kandidate studijskih programa Muzičke akademije u Puli)
 • dokaz o uplati troškova prijave na dodatni upisni rok u iznosu od 33,18 € (250,00 kn) uplaćenih na IBAN HR1923600001101931377, model: HR00, poziv na broj primatelja: 050005-OIB pristupnika, kao svrhu navesti „troškovi postupka za dodatne provjere“(za kandidate studijskih programa Muzičke akademije u Puli)

Obrazac prijave i obaveznu dokumentaciju (original ili ovjerena preslika) kandidati dostavljaju isključivo u skeniranom obliku (pdf datoteka) putem elektronske pošte na e-mail: ured-za-studente@unipu.hr

Kandidati koji se prijavljuju na studijske programe Solo pjevanje, Klasična harmonika, Klavir, Glazbena pedagogija i Dizajn i audiovizualne komunikacije dužni su pratiti mrežne stranice Sveučilišta (www.unipu.hr) na kojima će biti objavljene informacije o rasporedu dodatih provjera.

Isti su kandidati dužni u vremenu trajanja prijava za upis na dodatni upisni rok ispuniti uvjete Natječaja koji se odnose na prijave za dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti.

Obavijest o održavanju dodatnih provjera za kandidate koji se prijavljuju na dodatnom upisnom roku bit će naknadno objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta (www.unipu.hr).

Konačne rang-liste kandidata koji su izvršili prijavu na dodatnom upisnom roku bit će objavljene 25. rujna 2023. na mrežnim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).

Upisi kandidata na studijske programe vršit će se od 26. do 29. rujna 2023. prema rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresi:

 •  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, zgrada Fakulteta ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Preradovićeva 1/1, 52100 Pula; Ured za studente, akademska pitanja i personalizirano učenje na brojeve telefona 052/377-006, 052/377-010, 052/377-008, 052/377-043, e-mail adresa: ured-za-studente@unipu.hr.

 Prilog: