Poslodavci - naručitelji posla

Prijava za poslodavce

Poslodavci koji do sada nisu radili sa Student servisom, a imaju potrebu za zapošljavanjem studenata, mogu se registrirati na način da ispune dolje navedeni obrazac za prijavu. Popunjeni obrazac je potrebno potpisati i pečatirati te vratiti putem fax-a, mail-a ili poštom.

Obrazac prijave za poslodavce (PDF) - 322,0 KB

Objava oglasa

Ukoliko želite oglašavati poslove za studente na našim web stranicama te na facebook stranici, molimo Vas da ispunite  online narudžbu.

Detalji poslovanja

  • Naknada za rad je iskazana u neto iznosu. Na neto iznos ukupno se zaračunava 17,50% % (12% naknade za posredovanje te 5 % poseban doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima i 0,5% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje)
  • Poslodavac je dužan u roku od 15 dana, nakon obavljenog posla, vratiti ugovor posredniku na obračun (sve rubrike ugovora moraju biti ispunjene, ukoliko dođe do ispravka, potrebno je pored staviti potpis i pečat osobe koja je ispravak izvršila)
  • Plaćanje se vrši ISKLJUČIVO temeljem ispostavljenog računa, od strane posrednika, u roku od 15 dana od datuma ispostavljanja istog

Popunjavanje ugovora o djelu redovnog studenta

Kako bi pravilno ispunili Ugovor o djelu redovitog studenta, pripremili smo Vam primjer popunjenog ugovora koji možete preuzeti na svoje računalo.

Primjer ispunjenog Ugovora o djelu redovitog studenta (PDF) - 718,1 KB